Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Budżet Powiatu na 2004 r.

Zbieranie statystyk
 

Uchwała Nr  XVII / 66/04
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 18 lutego 2004roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok                     

 

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym( tekst jednolity z 2001 r Nr 142,poz. 1592 z późn.zm), oraz, art.124, art. 128 ust. 2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. test jednolity z 2003 r. Nr 15,poz. 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 § 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości   57.221.429 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.         

 § 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w Opatowie
w wysokości 57.221.429 zł
z tego:

a) wydatki bieżące 28.094.506 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  19.295.023 zł

- dotacje 312.300 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki 21.156 zł 

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 848.000 zł

 b) wydatki majątkowe 29.126.923 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 2 /wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/.

 § 3

 Nadwyżka budżetu wynosi  0 zł.

 § 4

Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

 § 5

 Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej  kwocie 142.450 zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 142.450 zł   zgodnie z załącznikiem  Nr 5.   

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 783.083 zł oraz wydatków w kwocie 753.195 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 § 6

Ustala się plan przychodów:

-  Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł  i wydatków w kwocie 583.000 zł  zgodnie  z załącznikiem Nr 7.

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przychodów w kwocie  200.000 zł i wydatków 200.000 zł.

 § 7

 Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 § 8

 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie                         3.613.660 zł                                                                       

- wydatki w kwocie                         3.613.660 zł                                                             

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

 § 9

 Ustala się  dochody w kwocie 1.056.389 zł i wydatki w kwocie 1.056.389 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2).

 § 10

 Ustala się  dochody w kwocie 1.960 zł i wydatki w kwocie 1.960 zł na zadanie realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

 § 11

 Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie  296.032 zł. (do  1% wydatków budżetu).

 § 12

 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł.

 § 13

 Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

 § 14

 Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

 § 15

 Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Opatowskiego

 § 16

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 17

 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anna Curyło
Informację wprowadził:
Anna Curyło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-02-27
Data ostatniej zmiany:
2004-02-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)