Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zbieranie statystyk
                                                    Uchwała Nr XXX / 128 /05         

      Rady Powiatu w Opatowie

     z dnia 13 kwietnia 2005 roku

 

 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2004  rok

                   i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego

   

                 Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym   ( tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art.136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z póżn. zm.)  oraz § 10 pkt 6 Statutu Powiatu Opatowskiego z dnia 21 grudnia 1998 r. ( Dz. Urz. Woj. Święt. z 1999 r. Nr 23, poz. 559 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1 

  1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu opatowskiego za rok 2004.
  1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.      Udziela absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu  za rok 2004.

  1. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anna Curyło
Informację wprowadził:
Anna Curyło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-04-14
Data ostatniej zmiany:
2005-04-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)