Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

Zbieranie statystyk

Do zadań

 

 

 

Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

 

 

 

należy:

 

 

 

W zakresie oświaty:

 

-         realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych
i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,

-         zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

-         kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy pracowników i uczniów,

-         przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgminnych,

-         prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru
nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych,

-         kontrola prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

-         przygotowanie, powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki i prowadzenie sekretariatu prac komisji,

-         prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,

-         prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora
po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu
nie wyłoniono kandydata,

-         opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły
ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,

-         przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu,

-         przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

-         opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,

-         określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,

-         tworzenie funduszu nagród oraz ustalenie zasad przyznawania indywidualnych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

-         prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

-         prowadzenie spraw związanych z nadaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

-         tworzenie i przydzielanie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży,

-         wnioskowanie o odznaczenie resortowe,

-         współdziałanie z organami właściwego szczebla związków zawodowych,

-         przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

-         przygotowanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli
o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

 

W zakresie kultury:

 

-         nadzór nad umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub spisów,

-         przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane
i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,

-         zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

-         przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

-         prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

-         podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

-         załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

-         prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,

-         załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,

-         ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,

-         prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu
w sferze organizacyjno-prawnej,

-         prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,

-         przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącego działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na tle cele środków budżetowych,

-         prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”,

-         prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,

-         prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród, stypendiów
dla zasłużonych działaczy kultury,

-         współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

 

 

W zakresie sportu:

 

-         tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych
dla rozwoju kultury fizycznej,

-         prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

-         prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru
nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,

-         organizowanie działalności w dziedzinie sportu i rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla rozwoju, w tym:

-         popularyzacja walorów uprawniania sportu i rekreacji ruchowej,

-         współdziałanie w zakresie organizowania zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,

-         organizowanie szkoleń kadry instruktorów,

-         tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,

-         promocja sportu dzieci i młodzieży,

-         współudział w organizacji szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,

-         współdziałanie z właściwymi służbami i organami w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego podczas masowych imprez sportowych.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2003-08-07
Data publikacji:
2003-08-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)