Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Zbieranie statystyk

Do zadań

 

 

Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

 

 

 

należy:

 

 

 

W zakresie ruchu drogowego:

 

-         prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,

 

-         prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę,

 

-         przyjmowanie pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,

 

-         wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa,
od których zależy używanie pojazdu,

 

-         dokonywanie wpisów w karcie pojazdu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,

 

-         wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,

 

-         kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu
lub narusza wymagania ochrony środowiska,

 

-         sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,

 

-         wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie,

 

-         określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T,

 

-         przygotowanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji
do kierowania pojazdem,

 

-         przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia, co do stanu zdrowia,

 

-         przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),

 

-         zwracanie dowodu rejestracyjnego(pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

 

-         przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,

 

-         przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, przewodniczącego kolegium do spraw wykroczeń, właściwego przełożonego,

 

-         przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

 

-         przygotowanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia
do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

 

-         prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,

 

-         prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

 

-         wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,

 

-         przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep nie zarejestrowanych
w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu wprowadzenia do ewidencji,

 

-         wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

 

-         wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

 

-         przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów
w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,

 

-         przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy
i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,

 

-         wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych
w hamulec,

 

-         wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych,

 

-         wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,

 

-         przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

 

-         wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

 

-         wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

 

-         dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom,

 

-         prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,

 

-         wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym mającymi trudności w poruszaniu się.

 

 

 

W zakresie kolei i prawa przewozowego:

 

-         prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

 

-         koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,

 

-         ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności
lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

 

-         wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika,

 

-         nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonaniu zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność
lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,

 

-         określenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób
i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,

 

-         prowadzenie spraw związanych w wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,

 

-         prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali Powiatu lub Powiatu sąsiadującego z Powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy,

 

-         uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej Powiaty lub województwa sąsiadujące,

 

-         przygotowanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające
z zezwolenia w razie:

 

o       śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,

 

o       połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

 

o       przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób lub innego przedsiębiorcę,

 

-         opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,

 

-         przygotowywanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów w pasie drogowym,

 

-         nieodpłatne przyjmowanie zbędnego mienia PKP,

 

-         opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,

 

-         opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

 

-         współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzenia poszukiwań
i organizowanie akcji ratowniczej zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego, albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem a także organami powołanymi do przeprowadzenia badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego.

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Karol Adamski
Data wytworzenia:
2003-08-07
Data publikacji:
2003-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)