Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Budżet Powiatu na 2003 r.

Zbieranie statystyk
 

 

Uchwała Nr  V / 22 /03

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 3 marca 2003 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok                     

 

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym( tekst jednolity z 2001 r Nr 142,poz. 1592 z późn.zm), oraz art.49, art. 52, art.109, art. 116, art.124, art. 128 ust. 2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 § 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości                         38.299.126 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.    

 § 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w Opatowie

w wysokości                                                                                37.801.126

z tego:

a) wydatki bieżące                                                                         26.875.203

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                18.119.851

- dotacje                                                                                           292.000

- wydatki na obsługę długu jednostki                                                    62.830 zł 

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę    848.000 zł

 b) wydatki majątkowe                                                                   10.925.923 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 /wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/.

 § 3

 Nadwyżkę budżetu w kwocie 498.000 zł przeznacza się na:

- spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 498.000 zł.

Rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3.

  § 4

 Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

 § 5

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 230.750 zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 230.750 zł   zgodnie z załącznikiem  Nr 5.        

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 510.583 zł oraz wydatków w kwocie 520.073 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 § 6

 Ustala się plan przychodów:

-  Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000 zł  i wydatków w kwocie 583.123 zł  zgodnie  z załącznikiem Nr 7.

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przychodów w kwocie  200.000 zł i wydatków 350.000 zł.

 § 7

 Ustala się wysokośc dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 § 8

 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie                4.006.666 zł                                                                

- wydatki w kwocie                  4.006.666 zł                                                       

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

 § 9

Ustala się  dochody w kwocie 600.000 zł i wydatki w kwocie 600.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2).

 § 10

Ustala się  dochody w kwocie 1.920 zł i wydatki w kwocie 1.920 zł na zadanie realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

 § 11

Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie  330.000 zł. (do  1% wydatków budżetu).

 § 12

 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł.

 § 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

 § 14

 Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

 § 15

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Opatowskiego

 § 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

 

 

          

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anna Curyło
Informację wprowadził:
Anna Curyło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-04
Data ostatniej zmiany:
2003-08-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)