Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2011 r.

Zbieranie statystyk

Zbiór aktów normatywnych własnych Starosty Opatowskiego:

- zarządzenia

Nr aktuData wydaniaW sprawie Plik
104.01.2011

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie

treść.pdf

225.01.2011

wyznaczenia osoby do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

treść.pdf

325.01.2011

upoważnienia do realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

treść.pdf

426.01.2011

wprowadzenia zmiany w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie

treść.pdf

508.02.2011

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2011 r.

treść.pdf

608.02.2011

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie Powiatu opatowskiego w 2011 r.

treść.pdf

710.02.2011

dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.

treść.pdf

824.02.2011

powołania komisji ds. oceny wniosku o wyłączenie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

treść.pdf

901.03.2011

dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.

treść.pdf

1007.03.2011

zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie

treść.pdf

1118.03.2011

zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za rok 2010

treść.pdf

1223.03.2011

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Organizacji i Nadzoru

treść.pdf

1330.03.2011

dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.

treść.pdf

1430.03.2011

aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu opatowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

treść.pdf

1514.04.2011

powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów I-go etapu Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Hałas – nasz wróg”

treść.pdf

1628.04.2011

wykonania zabiegów zwalczających w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa

treść.pdf

1723.05.2011ustalenia dnia 27 maja 2011 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
1826.05.2011powołania zespołu roboczego ds. opracowania propozycji adaptacji nowo pozyskiwanych obiektówtreść.pdf
1930.05.2011powołania komisji do dokonania oceny dokumentów z wyborów do rad powiatów i sejmików województw przeprowadzonych w 2010 r.treść.pdf
2031.05.2011powołania Komisji Konkursowej w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji postanowień porozumienia z dnia 5 września 2005 r. w sprawie uregulowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 0719T (42139) zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Opatowskiego a Kopalniami Dolomitu S.A. w Sandomierzutreść.pdf
2101.06.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r. treść.pdf
2210.06.2011powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
2310.06.2011powołania Komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
2410.06.2011powołania komisji dla oceny udatności upraw leśnych na terenie Powiatu Opatowskiegotreść.pdf
2513.06.2011powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Administracyjno - Gospodarczegotreść.pdf
2615.06.2011zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych na terenie Powiatu Opatowskiegotreść.pdf
2713.07.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
2813.07.2011powołania Powiatowej Konkursowej w celu wyłonienia laureatów eliminacji powiatowej XIII edycji konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku"treść.pdf
2901.08.2011wyznaczenia biegłego do prac w komisji przetargowej w ramach Projekt "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"treść.pdf
3003.08.2011aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 17treść.pdf
3104.08.2011podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz Skarbnika Powiatutreść.pdf
3205.08.2011unieważnienia konkursu na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Opatowie kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatutreść.pdf
3305.08.2011powołania Komisji w celu wyjaśnienia sprawy mieszkańców wsi Wszachówtreść.pdf
3409.08.2011zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz Skarbnika Powiatutreść.pdf
3529.08.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
3601.09.2011zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz Skarbnika Powiatutreść.pdf
3712.09.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
3815.09.2011wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
3915.09.2011funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
4015.09.2011funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu opatowskiegotreść.pdf
4120.09.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
4220.09.2011ustalenia systemu zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
4327.09.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
4428.09.2011wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
4528.09.2011ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowychtreść.pdf
4629.09.2011zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowychtreść.pdf
4730.09.2011wprowadzenia "Zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Opatowie"treść.pdf
4830.09.2011wprowadzenia "Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Opatowie"treść.pdf
4930.09.2011wprowadzenia "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Opatowie"treść.pdf
5004.10.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
5105.10.2011powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie treść.pdf
5217.10.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011treść.pdf
5319.10.2011zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowietreść.pdf
5425.10.2011powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowietreść.pdf
5503.11.2011powołania stałej Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Skarbu Państwatreść.pdf
5609.11.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011treść.pdf
5709.11.2011wprowadzenia "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Opatowie"treść.pdf
5822.11.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
5929.11.2011wyznaczenia w powiecie opatowskim organizatora rodzinnej pieczy zastępczejtreść.pdf
6006.12.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
6107.12.2011powołania komisji negocjacyjnej do ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2012 roku za usuwanie pojazdów z dróg i jego przechowywanie na parkingu strzeżonymtreść.pdf
6214.12.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
6315.12.2011

wyznaczenia komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego do wykonywania zadań wynikających z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym

treść.pdf
6416.12.2011powołania Komisji ds. liwkidacji ruchomości stanowiących własność powiatu opatowskietreść.pdf
6516.12.2011dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2011 r.treść.pdf
6620.12.2011przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
6721.12.2011wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnychtreść.pdf
6827.12.2011powoałania zespołu dokonujacego oceny wniosku zwiększenie liczby uczestników i utworzenie pracowni modelarsko - dekoracyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy DOmu Pomocy Społecznej w Zochcinkutreść.pdf
6929.12.2011zmiany zarządzenia w sprawie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2011-04-29
Data publikacji:
2011-04-29
Data ostatniej zmiany:
2012-04-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-21 10:18:36, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)