Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2013 r.

Zbieranie statystyk
Nr aktu Data wydaniaW sprawiePlik
1.201309.01.2013zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie, Skarbnika Powiatu oraz Sekretarza Powiatutreść.pdf
2.201318.01.2013zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
3.201323.01.2013ustalenia wysokości jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dzieckatreść.pdf
4.201323.01.2013ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2013 rokutreść.pdf
5.201323.01.2013ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2013treść.pdf
6.201331.01.2013zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie, Skarbnika Powiatu oraz Sekretarza Powiatutreść.pdf
7.201311.02.2013zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
8.201314.02.2013zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
9.201314.02.2013powołania komisji dla stwierdzenia stanu faktycznego na działce położonej w obrębie Potok Kolonia, gmina Ożarówtreść.pdf
10.201318.03.2013zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za rok 2012treść.pdf
11.201329.03.2013tworzenia zasad organizacyjnych pełnienia stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwatreść.pdf
12.201308.04.2013powołania Powiatowej komisji konkursowej w celu wyłonienia laureatów I-go etapu Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn. "Zielona energia"treść.pdf
13.201324.04.2013ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy używanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
14.201324.04.2013powołania komisji opiniującej wnioski na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnychtreść.pdf
15.201326.04.2013zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015treść.pdf
16.201326.04.2013ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiegotreść.pdf
17.201308.05.2013powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowietreść.pdf
18.201308.05.2013powołania Zespołu do opiniowania, koordynowania i kontrolowania prac poscaleniowych związanych z drugim etapem postępowania scaleniowego we wsi Biedrzychów, Dębno i Nowe gm. Ożarówtreść.pdf
19.201309.05.2013dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2013 r.treść.pdf
20.201314.05.2013wprowadzenia zasad przyjmowania skarg i wniosków obywateli w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
21.201328.05.2013dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2013 r.treść.pdf
22.201304.06.2013zakwalifikowania majątku Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii majątku zużytegotreść.pdf
23.201321.06.2013powołania Komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2010 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Ożarówtreść.pdf
24.201321.06.2013powołania Komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2010 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Tarłówtreść.pdf
25.201321.06.2013powołania Komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2010 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Iwaniskatreść.pdf
26.201304.07.2013zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie i jego członkówtreść.pdf
27.201318.07.2013powołania Komisji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych w ramach Projektu "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"treść.pdf
28.201308.08.2013powołania komisji do przeprowadzenia kontroli inwestycji "Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie", prowadzonej przez "Twoje Zdrowie" - Lekarze Specjaliści sp. z o.o.treść.pdf
29.201308.08.2013ustalenia zasad wpisu na listę klasyfikatorów i jej funkcjonowaniatreść.pdf
30.201316.09.2013powołania Komisji do przejęcia lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Skarbu Państwa położonym w Tarłowietreść.pdf
31.201320.09.2013powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinkutreść.pdf
32.20133.10.2013zatwierdzenia planu kontroli problemowej zaplanowanej na 2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowietreść.pdf
33.201310.10.2013dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2013 r.treść.pdf
34.201311.10.2013wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawytreść.pdf
35.201311.10.2013przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych treść.pdf
36.201324.10.2013powołania komisji dla dokonania oceny postępu prac inwestycyjnych zadania "Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie", prowadzonych przez "Twoje Zdrowie" - Lekarze Specjaliści sp. z o.o.treść.pdf
37.201306.11.2013dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2013 r.treść.pdf
38.201306.11.2013wykazu nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajmutreść.pdf
39.201314.11.2013powołania Komisji Odbiorczej do odbioru samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych tzw. "mikrobusa" z homologacją na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsachtreść.pdf
40.201314.11.2013zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
41.201314.11.2013zakwalifikowania do kategorii majątku zużytego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
42.201318.11.2013dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2013 r.treść.pdf
43.201318.11.2013powołania Komisji Odbiorczej do odbioru samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych tzw. "mikrobusa" z homologacją w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - elektrycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinkutreść.pdf
44.201320.11.2013ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu mieszkalnegotreść.pdf
45.201320.11.2013zmiany zarządzenia w sprawi wprowadzenia "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Opatowie"treść.pdf
46.201320.11.2013przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
47.201320.11.2013zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
48.201327.11.2013wyznaczenia osoby do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychtreść.pdf
49.201327.11.2013upoważnienia do realizacji zadań w zakresie postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnychtreść.pdf
50.201327.11.2013przygotowania i przeprowadzenia gry obronnejtreść.pdf
51.20134.12.2013dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
52.201320.12.2013dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2013 r.treść.pdf
53.201320.12.2013powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2013-01-29
Data publikacji:
2013-01-29
Data ostatniej zmiany:
2014-03-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 15:31:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)