Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2014 r.

Zbieranie statystyk
Nr aktu Data wydaniaW sprawiePlik
1.201421/01/2014powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowietreść.pdf
2.201421/01/2014ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2014treść.pdf
3.201421/01/2014ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2014treść.pdf
4.20143/02/2014powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz wprowadzenia regulaminu jego działaniatreść.pdf
5.201419/02/2014wprowadzenia Planu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowego w Opatowie w roku 2014 powyżej równowartości kwoty 14000 eurotreść.pdf
6.201419/02/2014wytypowania osoby odpowiedzialnej za planowanie, wdrażanie, zarządzanie i eksploatację obronnych systemów łącznościtreść.pdf
7.201425/02/2014ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwatreść.pdf
8.201425/02/2014wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonegotreść.pdf
9.201428/02/2014zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za rok 2013treść.pdf
10.201410/03/2014ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości lokalowej Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajmu treść.pdf
11.201410/03/2014zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w roku 2014 powyżej równowartości kwoty 14000 eurotreść.pdf
12.201411/03/2014powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracownikatreść.pdf
13.201411/03/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
14.201427/03/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
15.201408/04/2014powołania Zespołu do dokonania uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatówtreść.pdf
16.201408/04/2014zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych treść.pdf
17.201415/04/2014wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dla kierowników powiatowych jednostek treść.pdf
18.201424/04/2014zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016treść.pdf
19.201430/04/2014wprowadzenia zasad używania pieczęci w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
20.201416/05/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
21.201417/05/2014ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowegotreść.pdf
22.201418/05/2014ogłoszenia alarmu powodziowegotreść.pdf
23.201421/05/2014odwołania alarmu powodziowegotreść.pdf
24.201406/06/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
25.201409/06/2014zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie treść.pdf
26.201410/06/2014zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej oraz wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej treść.pdf
27.201413/06/2014wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w III kwartale 2014 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego treść.pdf
28.201423/06/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
29.201426/06/2014powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2010 i 2011 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Tarłówtreść.pdf
30.201426/06/2014powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2010 i 2011 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Iwaniska treść.pdf
31.201426/06/2014powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2010 i 2011 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Ożarówtreść.pdf
32.201430/06/2014powołania komisji spisowej majątku powiatu w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy nieruchomości, umowy dzierżawy sprzętu i wyposażenia medycznego oraz umowy użyczeniatreść.pdf
33.201430/06/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
34.201403/07/2014wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonegotreść.pdf
35.201411/07/2014ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwatreść.pdf
36.201423/07/2014powołania Powiatowej Komisji w celu wyłonienia laureatów eliminacji powiatowych XVI edycji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”treść.pdf
37.201423/07/2014powołania Punktu Kontrolnego HNStreść.pdf
38.201405/08/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
39.201418/08/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
40.201418/08/2014zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
41.201425/08/2014podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowietreść.pdf
42.201426/08/2014zatwierdzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w 2014 r. w trybie bezprzetargowymtreść.pdf
43.201426/08/2014ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w 2014 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego treść.pdf
44.201426/08/2014zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowietreść.pdf
45.201429/08/2014ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwatreść.pdf
46.201402/09/2014zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2010 r. i 2011 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Ożarówtreść.pdf
47.201416/09/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
48.201418/09/2014przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. „GOŁOBORZE 2014”treść.pdf
49.201423/09/2014powołania Komisji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych w ramach Projektu „Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”treść.pdf
50.201424/09/2014ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwatreść.pdf
51.201426/09/2014powołania Komisji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych, poscaleniowych wykonywanych w ramach Projektu „Scalenia gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe, gm. Ożarów”treść.pdf
52.201426/09/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
53.201430/09/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
54.201408/10/2014ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa treść.pdf
55.201408/10/2014ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 listopada 2014 r.treść.pdf
56.201421/10/2014powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na terenie Powiatu Opatowskiego - budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie"treść.pdf
57.201422/10/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
58.201404/11/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
59.201413/11/2014powołania Komisji Odbiorczej właściwej do odbioru samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych tzw. "minibusa" z homologacją w tym dla osób poruszających się w wózkach inwalidzkich - elektrycznych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowietreść.pdf
60.201413/11/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
61.201401/12/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
62.201410/12/2014podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowietreść.pdf
63.201411/12/2014wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Opatowskiegotreść.pdf
64.201411/12/2014dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2014 r.treść.pdf
65.201411/12/2014wprowadzenia listy rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjnytreść.pdf
66.201411/12/2014przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowietreść.pdf
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2014-01-10
Data publikacji:
2014-01-10
Data ostatniej zmiany:
2015-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)