Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2015 r.

Zbieranie statystyk
Nr aktu Data wydania W sprawie Plik
1.2015 02.01.2015 ustalenia zasad zatrudniania osób w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka treść.pdf
2.2015 21.01.2015 powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opatowie treść.pdf
3.2015 10.02.2015 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2015 treść.pdf
4.2015 10.02.2015 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2015 treść.pdf
6.2015 23.02.2015 zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
7.2015 12.03.2015 zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za 2014 rok treść.pdf
8.2015 10.04.2015 powołania administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
9.2015 17.04.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
10.2015 23.04.2015 zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2015-2017 treść.pdf
11.2015 23.04.2015 przygotowania organów administracji samorządowej powiatu opatowskiego w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS) treść.pdf
12.2015 04.05.2015 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2015-2017 treść.pdf
13.2015 24.06.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
14.2015 20.07.2015 powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów eliminacji powiatowej XVII edycji konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" treść.pdf
15.2015 28.07.2015 powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku na placówkę opiekuńczo - wychowawczą oraz zakupionego wyposażenia treść.pdf
16.2015 28.07.2015 powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2012 i 2013 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Tarłów treść.pdf
17.2015 28.07.2015 powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2012 i 2013 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Iwaniska treść.pdf
18.2015 28.07.2015 powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2012 i 2013 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina Ożarów treść.pdf
19.2015 28.07.2015 powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2012 i 2013 r. na terenie Powiatu Opatowskiego, gmina  Opatów treść.pdf
20.2015 30.07.2015 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia 2015 r. treść.pdf
21.2015 06.08.2015 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku treść.pdf
22.2015 21.08.2015 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2015 treść.pdf
23.2015 25.08.2015 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku treść.pdf
24.2015 07.09.2015 przeprowadzenia inwentaryzacji mienia nieruchomego i ruchomego stanowiącego własność Powiatu Opatowskiego oraz mienia ruchomego Spółki z o.o. TOP MEDICUS w Opatowie treść.pdf
25.2015 09.09.2015 zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie treść.pdf
26.2015 09.09.2015 zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie treść.pdf
27.2015 17.09.2015 utworzenia zespołu do spraw merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Opatowie przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku treść.pdf
28.2015 17.09.2015 utworzenia zespołu do spraw merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Opatowskiego treść.pdf
29.2015 21.09.2015 powołania stałej komisji do przeprowadzania likwidacji pieczęci służbowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Opatowie treść.pdf
30.2015 23.09.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2015 r. treść.pdf
31.2015 02.10.2015 powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Opatowie treść.pdf
32.2015 02.10.2015 zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia zespołu do spraw merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Opatowie przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku treść.pdf
33.2015 02.10.2015 zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia zespołu do spraw merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Opatowskiego treść.pdf
34.2015 07.10.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2015 r. treść.pdf
35.2015 09.10.2015 procedury tworzenia i aktualizacji "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Opatowskiego treść.pdf
36.2015 15.10.2015 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Tarłowie treść.pdf
37.2015 15.10.2015 określenie usytuowania powiatowych lokali nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu ich działania treść.pdf
38.2015 21.10.2015 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych treść.pdf
39.2015 21.10.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2015 r. treść.pdf
40.2015 03.11.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2015 r. treść.pdf
41.2015 16.11.2015 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
43.2015 19.11.2015 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku treść.pdf
44.2015 20.11.2015 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
45.2015 20.11.2015 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
46.2015 20.11.2015 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowym w Opatowie treść.pdf
47.2015 20.11.2015 zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej oraz wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej treść.pdf
48.2015 26.11.2015 powołania na lata 2015-2018 Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych treść.pdf
49.2015 26.11.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2015 r. treść.pdf
50.2015 30.11.2015 zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie i jego członków treść.pdf
51.2015 30.11.2015 powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Opatowie treść.pdf
52.2015 04.12.2015 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
53.2015 04.12.2015 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
54.2015 04.12.2015 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania skarg i wniosków obywateli w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
55.2015 04.12.2015 wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
56.2015 08.12.2015 dokonania zmiany w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2015 r. treść.pdf
57.2015 17.12.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2015 r. treść pdf
58.2015 17.12.2015 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regualminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
59.2015 17.12.2015 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
60.2015 17.12.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
61.2015 28.12.2015 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stnaowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
62.2015 29.12.2015 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stnaowisko Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie treść.pdf
63.2015 29.12.2015 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2015-01-12
Data publikacji:
2015-01-12
Data ostatniej zmiany:
2016-04-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 15:31:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)