Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2017 r.

Zbieranie statystyk

Nr aktu

Data wydania

w sprawie:

Plik

1.2017

05.01.2017

Wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w I kwartale 2017 roku

treść.pdf

2.2017

09.01.2017

Ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Ożarowie na terenie powiatu Opatowskiego w roku 2017

treść.pdf

3.2017

18.01.2017

Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opatowie

treść.pdf

4.2017

20.01.2017

Zmiany zarządzenia w sprawie określenia powiatowych lokali nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu ich działania

treść.pdf

5.2017

27.01.2017

Zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za 2016 rok

treść.pdf

6.2017

31.01.2017

Zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie

treść.pdf

7.2017

31.01.2017

Zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej oraz wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej

treść.pdf

8.2017

03.02.2017

zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie

treść.pdf

9.2017

03.02.2017

zmiany zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w I kwartale 2017 roku

treść.pdf

10.2017

10.02.2017

Organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie opatowskim w 2017 r.

treść.pdf

11.2017

14.02.2017

Powołania komisji do dokonania odbioru nieruchomości położonej w Opatowie

treść.pdf

12.2017

15.02.2017

Zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie

treść.pdf

13.2017

15.02.2017

Ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2017

treść.pdf

14.2017

15.02.2017

Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2017

treść.pdf

15.2017

16.02.2017

Powołania komisji spisowej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej majątku powiatu

treść.pdf

16.2017

02.03.2017

Powołania komisji opiniującej wnioski o likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, z związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

treść.pdf

17.2017

03.03.2017

Zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie

treść.pdf

18.2017

20.03.2017

Dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie

treść.pdf

19.2017

21.03.2017

Ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

treść.pdf

20.2017

30.03.2017

Ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - Tominy

treść.pdf

21.2017

30.03.2017

Ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa – Zawada 341/2

treść.pdf

22.2017

30.03.2017

Ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa – Zawada 236/5

treść.pdf

23.2017

30.03.2017

Ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa  Wlonice

treść.pdf

24.2017

06.04.2017

Przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 przez Powiat Opatowski

treść.pdf

25.2017

06.04.2017

Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opatowie

treść.pdf

26.2017

06.04.2017

Ustalenia 14 kwietnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych

treść.pdf

27.2017

06.04.2017

Zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie

treść.pdf

28.2017

27.04.2017

zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej oraz wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej

treść.pdf

29.2017

01.06.2017

Zmiany w sprawie ustalenia Regulaminu przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie

treść.pdf

30.2017

01.06.2017

Wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w II półroczu 2017 r.

treść.pdf

31.2017

06.06.2017

Zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

treść.pdf

32.2017

07.06.2017

Zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 przez Powiat Opatowski

treść.pdf

33.2017

08.06.2017

Wykazu nieruchomości Skarbu Państwa w posiadaniu samoistnym przeznaczonych do wydzierżawienia w II półroczu 2017 r.

treść.pdf

34.2017

14.06.2017

Powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu  - położne

treść.pdf

35.2017

22.06.2017

Powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu - poradnie

treść.pdf

36.2017

05.07.2017

Powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu - położne

treść.pdf

37.2017

12.07.2017

Przejęcia regulaminu w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę lub najem nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa

treść.pdf

38.2017

12.07.2017

Ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa

treść.pdf

39.2017

18.07.2017

Ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę piętnastu nieruchomości Skarbu Państwa

treść.pdf

40.2017

02.08.2017

Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu

treść.pdf

41.2017

10.08.2017

Powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

treść.pdf

42.2017

22.08.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych

treść.pdf

43.2017

23.08.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych

treść.pdf

44.2017

23.08.2017

Zakwalifikowania do kategorii majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie

treść.pdf

45.2017

06.09.2017

Zmiany wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w II półroczu 2017 r.

treść.pdf

46.2017

08.09.2017

powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum Dializa Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu

treść.pdf

47.2017

08.09.2017

zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

treść.pdf

48.2017

08.09.2017

zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia planu poostępowań o udzielenie zamówieniń jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 przez Powiat Opatowski

treść.pdf

49.2017

08.09.2017

dokonania zmian w planie wydatkow bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2017 r.

treść.pdf

50.2017

14.09.2017

zmiany zarzadzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarzadzanym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

treść.pdf

51.2017

14.09.2017

zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarzadzanym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

treść.pdf

52.2017

25.09.2017

zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówieniń jakie przewidziane sa do przeprwoadzenia w roku finansowym 2017 przez Powiat Opatowski

treść.pdf

53.2017

28.09.2017

powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji projektow architektoniczno - budowlanych i zgłoszeń

treść.pdf

54.2017

29.09.2017

powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych wiosną 2014 r. na terenie Powiatu Opatowskiego

treść.pdf

55.2017

11.10.2017

powołania komisji do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

treść.pdf

56.2017

16.10.2017

ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych

treść.pdf

57.2017

18.10.2017

powołania na lata 2017 – 2020 Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych

treść.pdf

58.2017

19.10.2017

powołania komisji do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

treść.pdf

59.2017

19.10.2017

powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych

treść.pdf

60.2017

19.10.2017

zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych

treść.pdf

61.2017

23.10.2017

ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

treść.pdf

62.2017

25.10.2017

dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie za 2017 r.

treść.pdf

63.2017

27.10.2017

dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie za 2017 r.

treść.pdf

64.2017

06.11.2017

dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie za 2017 r.

treść.pdf

65.2017

14.11.2017

dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie za 2017 r.

treść.pdf

66.2017

20.11.2017

dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie za 2017 r.

treść.pdf

67.2017

21.11.2017

utworzenia zespołu oceniającego wniosek dotyczący finansowania warsztatu terapii zajęciowej

treść.pdf

68.2017

30.11.2017

zakwalifikowania do kategorii majątku zużytego i zbędnego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie

treść.pdf

69.2017

01.12.2017

przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowie

treść.pdf

70.2017

01.12.2017

ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych

treść.pdf

71.2017

13.12.2017

zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowie

treść.pdf

72.2017

14.12.2017

zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 przez Powiat Opatowski

treść.pdf

73.2017

19.12.2017

dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie za 2017 r.

treść.pdf

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2017-09-08
Data publikacji:
2017-09-08
Data ostatniej zmiany:
2018-01-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 15:31:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)