Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2018 r.

Zbieranie statystyk
Wykaz zarządzeń Starosty Opatowskiego wydanych w 2018 r.
Nr aktu Data wydania w sprawie: Plik
1.2018 02.01.2018 przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 przez Powiat Opatowski treść.pdf
2.2018 04.01.2018 organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie opatowskim w 2018 r. treść.pdf
3.2018 19.01.2018 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2018 treść.pdf
4.2018 19.01.2018 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2018 treść.pdf
5.2018 19.01.2018 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora, referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury oraz podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
6.2018 22.01.2018 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2018 treść.pdf
7.2018 22.01.2018 zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych treść.pdf
8.2018 25.01.2018 wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
9.2018 29.01.2018 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dorażnej w Szpitalu Powiaotwym w Opatowie zarządzanym przez Centrum Dializa SP. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu treść.pdf
10.2018 31.01.2018 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: inspektorów oraz referenta w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
11.2018 07.02.2018 zmiany zarzadzenia w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 przez Powiat Opatowski treść.pdf
12.2018 08.02.2018 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
13.2018 12.02.2018 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko geodety oraz referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
14.2018 19.02.2018 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pedagoga, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
15.2018 20.02.2018 powołania komisji do przpeorwadzenia kontroli sprawdzającej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Cnetrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu treść.pdf
16.2018 26.02.2018 powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy maszyn, urządzeń oraz sprzętu sportowego treść.pdf
17.2018 12.03.2018 zatwierdzenia planu kontroli na 2018 r. przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
18.2018 21.03.2018 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia treść.pdf
19.2018 21.03.2018 zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za 2017 r. treść.pdf
20.2018 23.03.2018 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wyposażenia treść.pdf
21.2018 04.04.2018 wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w I półroczu 2018 r. treść.pdf
22.2018 06.04.2018 zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego treść.pdf
23.2018 24.04.2018 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania ,,Konserwacja rowów melioracyjnych: R – 2 Tominy, R – 3 Tominy, R -4 Tominy w granicach obrębu sołectwa Wyszmontów” treść.pdf
24.2018 26.04.2018 ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa treść.pdf
25.2018 26.04.2018 zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania ,,Konserwacja rowów melioracyjnych: R – 2 Tominy, R – 3 Tominy, R -4 Tominy w granicach obrębu sołectwa Wyszmontów” treść.pdf
26.2018 24.05.2018 wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Opatowie -
27.2018 25.05.2018 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
28.2018 18.06.2018 zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie treść.pdf
29.2018 18.06.2018 zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie treść.pdf
30.2018 19.06.2018 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2018 r. treść.pdf
31.2018 10.08.2018 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonania monitoringu, alarmu, nagłośnienia treść.pdf
32.2018 20.08.2018 powołania komidji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2014 r. i 2015 r. na terenie Powiatu Opatowskiego treść.pdf
33.2018 22.08.2018 obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedziebie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opatowie w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie zarządzonych na dizeń 21 paźdeziernika 2018 r. treść.pdf
34.2018 07.09.2018 wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny -
35.2018 11.09.2018 wykazu nieruchomości SKarbu Panstwa przeznaczonych do sprzedaży w IV kwartale 2018 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego treść.pdf
36.2018 11.09.2018 przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego w 2018 r. treść.pdf
37.2018 28.09.2018 zmiany zarządzenia w sprawie okreslenia powiatowych lokali nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu ich dzialania treść.pdf
38.2018 11.10.2018 utworzenia zespołu oceniającego wniosek dotyczący dofinansowania ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej treść.pdf
39.2018 15.10.2018 powolania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robot budowlanych treść.pdf
40.2018 19.10.2018 ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa treść.pdf
41.2018 29.10.2018 powołania komisji restrukturyzacji do przperowadzenia konkursu na stnaowiska kierownika Wydzialu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
42.2018 30.10.2018 zakwalifikowania do kategorii zużytego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie treść.pdf
43.2018 08.11.2018 zatwierdzenia planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na lata 2019-2021 treść.pdf
44.2018 20.11.2018 powołania stałej Komisji Przetargowej dla gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa treść.pdf
45.2018 23.11.2018 wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Opatowskiego treść.pdf
46.2018 23.11.2018 podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji treść.pdf
47.2018 26.11.2018 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania skarg i wniosków obywateli w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
48.2018 28.11.2018 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2018 r. treść.pdf
49.2018 04.12.2018 zakwalifikowania majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii majątku zbędnego i wyrażenie zgody na jego sprzedaż treść.pdf
50.2018 11.12.2018 wprowadzenia do realizacji Program Edukacyjno - Informacyjny w ramach ogolnópolskiej kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" treść.pdf
51.2018 17.12.2018 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowie treść.pdf
52.2018 18.12.2018 zakwalifikowania majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii majątku zużytego oraz wyrażenia zgody na przekazanie do stacji demontażu pojazdów treść.pdf
53.2018 27.12.2018 powołania Powiatowego Zespołu koordynującego realizację "Programu ochrony zdrowia psychicznego dla powiatu opatowskiego na lata 2017-2022" treść.pdf
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2018-01-25
Data publikacji:
2018-01-25
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 15:31:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)