Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zarządzenia wydane w 2019 r.

Zbieranie statystyk

Zbiór aktów własnych Starosty Opatowskiego

Wykaz zarządzeń Starosty Opatowskiego wydanych w 2019 r.
Nr aktu Data wydania w sprawie: Plik
1.2019 03.01.2019 naboru kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opatowie, kadencja 2019-2023 plik.pdf
2.2019 08.01.2018 powołania komisji bezpieczeństwa i porządku na 3-letnią kadencję plik.pdf
3.2019 14.01.2019 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie plik.pdf
4.2019 28.01.2019 organizacji pozamilitarnyuch przygotowań obronnych w powiecie opatowskim w 2019 r. plik.pdf
5.2019 28.01.2019 zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji plik.pdf
6.2019 01.02.2019 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Specjalneym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulejowie plik.pdf
7.2019 20.02.2019 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2019 plik.pdf
8.2019 20.02.2019 powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opatowie, kadencja 2019-2023 plik.pdf
9.2019 22.02.2019 zatwierdzeia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2019 r. plik.pdf
10.2019 22.02.2019 powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik.pdf
11.2019 22.02.2019 powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowy w Opatowie plik.pdf
12.2019 28.02.2019 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2019 plik.pdf
13.2019 06.03.2019 wykazu nieruchomości Skarbu Państwa w posiadaniu samoistnym przeznaczonych do wydzierżawienia w 2019 r. plik.pdf
14.2019 08.03.2019 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych plik.pdf
15.2019 12.03.2019 zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opatowie za 2018 rok plik.pdf
16.2019 13.03.2019 powołania Pełnomocnika Starosty Opatowskiego do spraw młodzieży plik.pdf
17.2019 14.03.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opatowie, kadencja 2019-2023 plik.pdf
18.2019 15.03.2019 powołania komisji spisowej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej majątku powiatu w zakresie wyposażenia i sprzętu plik.pdf
19.2019 15.03.2019 powołania Komisji do spraw inwentaryzacji składników majątku mienia nieruchomego Powiatu Opatowskiego, będącego w dzierżawie „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu plik.pdf
20.2019 21.03.2019 wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia w I półroczu 2019 r. plik.pdf
21.2019 26.03.2019 zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o ustalenie strefy płatnego parkowania w miejscowości Opatów plik.pdf
22.2019 02.04.2019 powołania Komisji do spraw przeprowadzenia postępowań w celu wyłonienia Wykonawców do naprawy ruchomości oraz nieruchomości plik.pdf
23.2019 02.04.2019 ustalenia zasad odbioru części B karty pomocy i powołania komisji do ich analizy plik.pdf
24.2019 03.04.2019 wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad plik.pdf
25.2019 10.04.2019 wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Opatowskiego plik.pdf
26.2019 11.04.2019 podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji plik.pdf
27.2019 11.04.2019 zakwalifikowania majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii zużytej plik.pdf
28.2019 26.04.2019 wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użyczeniu Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie plik.pdf
29.2019 26.04.2019 wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użyczeniu Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie plik.pdf
30.2019 26.04.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie plik.pdf
31.2019 26.04.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Opatowie niepubl.
32.2019 26.04.2019 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2019 r. plik.pdf
33.2019 09.05.2019 ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w posiadaniu samoistnym plik.pdf
34.2019 15.05.2019 zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie plik.pdf
35.2019 25.08.2019 ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego plik.pdf
36.2019 28.05.2019 odwołania alarmu przeciwpowodziowego plik.pdf
37.2019 28.05.2019 zakwalifikowanie majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii zużytej plik.pdf
38.2019 13.06.2019 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koncowego robót budowlanych plik.pdf
39.2019 17.06.2019 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze w jednostkach  organizacyjnych powiatu plik.pdf
40.2019 24.06.2019 powołania stałej Komisji Przetargowej dla gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa plik.pdf
41.2019 24.06.2019 wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użyczeniu Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie plik.pdf
42.2019 15.07.2019 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych plik.pdf
43.2019 31.07.2019 dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Opatowie na 2019 r. plik.pdf
44.2019 20.08.2019 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik.pdf
45.2019 06.09.2019 dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Opatowie na 2019 r. plik.pdf
46.2019 09.09.2019 udzielenia upoważnienia do wykonywania w imieniu organu prowadzącego Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie czynności związanych ze zwolnieniem rodziców albo pelnoletniego ucznia z opłat plik.pdf
47.2019 09.09.2019 udzielenia upoważnienia do wykonywania w imieniu organu prowadzącego Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodwoskiej - Curie czynności związanych ze zwolnieniem rodziców albo pelnoletniego ucznia z opłat plik.pdf
48.2019 09.09.2019 udzielenia upoważnienia do wykonywania w imieniu organu prowadzącego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowędach czynności związanych ze zwolnieniem rodziców albo pelnoletniego ucznia z opłat plik.pdf
49.2019 09.09.2019 udzielenia upoważnienia do wykonywania w imieniu organu prowadzącego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach czynności związanych ze zwolnieniem rodziców albo pelnoletniego ucznia z opłat plik.pdf
50.2019 09.09.2019 udzielenia upoważnienia do wykonywania w imieniu organu prowadzącego Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie czynności związanych ze zwolnieniem rodziców albo pelnoletniego ucznia z opłat plik.pdf
51.2019 09.09.2019 udzielenia upoważnienia do wykonywania w imieniu organu prowadzącego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie czynności związanych ze zwolnieniem rodziców albo pelnoletniego ucznia z opłat plik.pdf
52.2019 09.09.2019 udzielenia upoważnienia do wykonywania w imieniu organu prowadzącego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka czynności związanych ze zwolnieniem rodziców albo pelnoletniego ucznia z opłat plik.pdf
53.2019 09.09.2019 zakwalifikowania majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii zużytej i zbędnej plik.pdf
54.2019 12.09.2019 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik.pdf
55.2019 12.09.2019 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik.pdf
56.2019 12.09.2019 zmiany zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji plik.pdf
57.2019 23.09.2019 dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Opatowie na 2019 r. plik.pdf
58.2019 27.09.2019 przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są do przeprowadzenia w roku finansowym 2019 przez Powiat Opatowski plik.pdf
59.2019 30.09.2019 powołania komisji dla dokonania oceny udatności upraw leśnych założonych w 2014 r. na działakach o nr 651 i 652 położonych w obrębie Leszczków w gminie Lipnik plik.pdf
60.2019 07.10.2019 zakwalifikowania majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w OPatowie do kategorii zużytej plik.pdf
61.2019 14.10.2019 wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych plik.pdf
62.2019 15.10.2019 o zmianie zarzadzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członkow Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji plik.pdf
63.2019 22.10.2019 wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonym do sprzedaży w 2019 roku plik.pdf
64.2019 24.10.2019 realizacji Powiatowego Programu Edukacyjno - Informacyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii "czujka na straży Twojego bezpieczenstwa!" plik.pdf
65.2019 31.10.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii zużytego i zbędnej plik.pdf
66.2019 04.11.2019 o zmianie zarzadzenia w sprawie przyjecia planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziane są w do przeprowadzenia  wroku finansowym 2019 przez Powiat Opatowski plik.pdf
67.2019 04.11.2019 powołania Komisji do prowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych plik.pdf
68.2019 04.11.2019 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych plik.pdf
69.2019 04.11.2019 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego usługi urządzania terenu w zabytkowym parku w miejscowości Niemienice plik.pdf
70.2019 12.11.2019 powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru kocowego robót budowlanych (przebudowa budynku SOSW N) plik.pdf
71.2019 12.11.2019 powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych (przebudowa budynku ZS Nr1) plik.pdf
72.2019 12.11.2019 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2019 r. plik.pdf
73.2019 15.11.2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie plik.pdf
74.2019 15.11.2019 dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2019 r. plik.pdf
75.2019 18.11.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opatowie, kadencja 2019-2023 plik.pdf
76.2019 21.11.2019 ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa plik.pdf
77.2019 29.11.2019 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków biezących Starostwa Powiatowego w Opatowie plik pdf
78.2019 29.11.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku plik pdf
79.2019 29.11.2019 w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie plik pdf
80.2019 03.12.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz na wolne stanowiska kierowników w jednostkach organizacyjnych powiatu plik pdf
81.2019 05.12.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik pdf
82.2019 05.12.2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Opatowie plik pdf
83.2019 05.12.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majatku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie plik pdf
84.2019 05.12.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad odbioru części B karty pomocy i powołania komisji do ich analizy plik pdf
85.2019 05.12.2019 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych plik pdf
86.2019 05.12.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji opiniujacej wnioski na likwidacje barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych plik pdf
87.2019 12.12.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa
Powiatowego w Opatowie
plik pdf
88.2019 19.12.2019 w sprawie utworzenia zespołu oceniającego wniosek dotyczący dofinansowania ze srodków PFRON kosztów wynikających ze zwiekszenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej plik pdf
89.2019 19.12.2019 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2019 r. plik pdf
90.2019 30.12.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania na lata 2017 - 2020 Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych plik pdf
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Paweł Lubieniecki
Data wytworzenia:
2019-05-15
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-21 13:05:36, zmian dokonał(a): Wioletta Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)