Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Informacje ogólne

Ikona statystyk

W Powiecie Opatowskim, tak w każdym powiecie funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, uruchomionych mamy 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie:

 

 

- jeden - prowadzony jest przez powiat, który obsługują radcowie prawni i adwokaci (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie)

NPP w Ożarowie, w budynku Urzędu Miasta, parter, pokój nr 4

 

 

- drugi – prowadzony przez organizację pozarządową wyłonionej w otwartym konkursie ofert (na 2020 r. została wyłoniona Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego)

NPP w Opatowie, w budynku starostwa, I piętro, pokój nr 101

 

 

 

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Natomiast nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

 Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej jest starosta.

W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa wyżej - przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem:15 8684-712 lub 797-994-712, czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Opatowie, tj. od 7:30 – 15:30 lub mailem asystent@opatow.pl.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, np. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do urny znajdującej się w każdym punkcie.

 

Za wypełnienie kart dziękujemy. W przypadku dodatkowych pytań odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod wskazany powyżej nr telefonu, a za wszelkie utrudnienia w oczekiwaniu na połączenie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-04-23
Data publikacji:
2020-04-23
Data ostatniej zmiany:
2020-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-24 10:36:41, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)