Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Książka kontroli - 2019 r.

Zbieranie statystyk

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Opatowie w roku 2019:

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach - Działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego - wystąpienie pokontrolone z dnia 5 kwietnia 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.1.2019, poz. nr 1 w książce kontroli).

2. Wojewoda Świętokrzyski - Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przez Starostę Opatowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Opatowie - sprawozdanie z kontroli z dnia 12 lutego 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.2.2019, poz. nr 2 w książce kontroli).

3. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kontrola projektu nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 pn."Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej" - informacja pokontrolna Nr 10/N/VII/RPO/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.3.2019 - poz. nr 3 w książce kontroli).

4. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kontrola projektu nr RPSW.07.04.00-26-0048/16 pn."Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim" - informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VII.33.1.2019.KKC z dnia 28 lutego 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.4.2019 - brak wpisu w książce kontroli).

5. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kontrola projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" - informacja pokontrolna Nr 21/N/III/RPO/2019 z dnia 31 maja 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.5.2019 - poz. nr 5 w książce kontroli).

6. Wojewoda Świętokrzyski - kontrola problemowa: przeprowadzanie i proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków, proces cyfryzacji zasobu, stan utworzenia baz danych - wystąpienie pokontrolne z dnia 19 sierpnia 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.6.2019, poz. nr 7 w książce kontroli).

7. Izba Administracji Skarbowej w Kielcach - audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. "Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej" - protokół z czynności z dnia 3 czerwca 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.7.2019, poz. nr 6 w książce kontroli).

8. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kontrola końcowa projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 nr RPSW.07.04.00-26-0006/16  - informacja pokontrolna Nr 42/N/VII/RPO/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. i 14 sierpnia 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.8.2019 - poz. nr 8 w książce kontroli).

9. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kontrola końcowa projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 nr RPSW.07.04.00-26-0048/16  - informacja pokontrolna Nr 49/N/VII/RPO/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.9.2019 - poz. nr 9 w książce kontroli).

10. Wojewoda Świętokrzyski - kontrola problemowa w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - wystąpienie pokontrolne z dnia 19 listopada 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.11.2019 - poz. nr 11 w książce kontroli).

11. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - zalecenia pokontrolne z dnia 22 października 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.12.2019 - brak wpisu w książce kontroli).

12. Izba Administracji Skarbowej w Kielcach - audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" - protokół z czynności z dnia 15 października 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.13.2019, poz. nr 11 w książce kontroli).

13. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - kontrola pn."Poprawność załatwianych spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - ze szczególnym uwzględnieniem przebudów i remontów dróg" - wystąpienie pokontrolne z dnia 3 grudnia 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.14.2019 - brak wpisu w książce kontroli).

14. Wojewoda Świętokrzyski - kontrola problemowa: realizacja wdrożenia przez powiaty znowelizowanej ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - sprawozdanie z kontroli z dnia 19 listopada 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.15.2019, poz. nr 12 w książce kontroli).

15. Izba Administracji Skarbowej w Kielcach - audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" - protokół z czynności z dnia 6 listopada 2019 r. (nr własny OR-IV.1710.16.2019 - brak wpisu w książce kontroli).

16. Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział  w Sandomierzu - kontrola przestrzegania przepisów i narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - brak protokołu (nr własny OR-IV.1710.17.2019, poz. nr 14 w książce kontroli).

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Kinga Mendrykowska
Data wytworzenia:
2020-06-15
Data publikacji:
2020-06-15
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)