Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Ikona statystyk

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), Starosta Opatowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1862, z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie).

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Opatowskiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

Zgłoszenie, winno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. adres i numer działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Opatowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, lub na adres e-mail rolnictwo2@opatow.pl

Do w/w zgłoszeń składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anna Szeląg-Wójcik
Informację wprowadził:
Paweł Łodej
Data wytworzenia:
2020-08-20
Data publikacji:
2020-08-20
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20

Informacja dotycząca przyjęć interesantów w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ikona statystyk

Zarządzeniem Starosty Opatowskiego Tomasza Stańka Nr 35.2020 z dnia 7 maja 2020 r. informujemy, iż Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie został częściowo otwarty dla interesantów w sprawach:

 1. z wniosku Wójta/Burmistrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy (podstawa prawna wydania w/w zezwolenia – art. 83 ust. 1 i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),
 2. decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)
 3. decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)

Forma przyjęć jest dostosowana do środków bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu.

Interesanci będą przyjmowani bezpośrednio od godz. 8:00 do 11:00 oraz od 11:30 do 15:00.

Osoby wchodzące na Starostwa Powiatowego w Opatowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa poprzez nałożenie maseczek lub przyłbic ochronnych oraz mają obowiązek dezynfekować powierzchnię dłoni lub rękawiczek płynem do dezynfekcji.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Rajca
Informację wprowadził:
Paweł Łodej
Data wytworzenia:
2020-04-22
Data publikacji:
2020-04-22
Data ostatniej zmiany:
2020-05-07

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ikona statystyk

realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Kierownik Wydziału

 • Justyna Rajca tel. +48 (15) 868-47-15, piętro IV, pok. 411

2. Stanowisko ds. ochrony środowiska

 • Anna Szeląg-Wójcik tel. +48 (15) 868-47-16, piętro IV, pok. 409

3. Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki wodnej

 • Agnieszka Pobrotyn tel. +48 (15) 868-47-15, piętro IV, pok. 411

4. Stanowisko ds. leśnictwa

 • Paweł Łodej tel. 789-223-721, piętro IV, pok. 410
 • Daniel Łasak tel. +48 (15) 868-47-19, piętro IV, pok. 410

       Dyżury:

 • budynek starostwa - w pierwszą środę m-ca 8:00-10:00
 • Urząd Gminy w Tarłowie - w pierwszy i trzeci wtorek m-ca 9:00-14:00
 • Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie - w drugi i czwarty wtorek m-ca 8:00-12:00
 • Urząd Gminy w Iwaniskach - w pierwszą środę m-ca 11:00-13:00
 • Urząd Gminy w Sadowiu - w drugi czwartek m-ca 8:00-10:00
 • Urząd Gminy w Lipniku - w trzeci piątek m-ca 9:00-11:00
 • Urząd Gminy w Wojciechowicach - w trzeci piątek m-ca 12:00-14:00

 

Plany i programy

Publicznie dostępny wykaz danych

Druki

Komunikaty

 

zadania komórki


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)