Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Procedura postępowania w sprawach orzeczniczych

Ikona statystyk
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
ALBO O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA PZO OPATÓW

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH WYDANIA KART PARKINGOWYCH I LON

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniami dla zdrowia publicznego wynikającymi
z COVID-19, Pismem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Marleny Maląg
Znak: BON.IV.5263.7.2020.MR oraz zapytaniami kierowanymi przez powiatowe zespoły
do spraw orzekania o niepełnosprawności odnośnie zasad składania wniosków o wydanie karty
parkingowej, ich odbioru oraz zasad odbioru legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
albo stopień niepełnosprawności proszę o przyjęto następujące rekomendacje polegające
na:

1)    przyjmowaniu i rozpatrywaniu przez przewodniczących powiatowych zespołów
do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosków o wydanie karty parkingowej
opatrzonych własnoręcznym podpisem wnioskodawców

(bez realizacji wymogu
własnoręcznego podpisania wniosku w obecności przewodniczącego zespołu
w siedzibie zespołu);

2)    doręczaniu kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
albo stopień niepełnosprawności, za zgodą osób niepełnosprawnych, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego

(z wyłączeniem
obowiązku osobistego odbioru karty lub legitymacji w siedzibie powiatowego
zespołu).

WNIOSKI NALEŻY WYSŁAĆ POCZTĄ !!!!!!!!

Wniosek o wydanie karty parkingowej dostępny po naciśnieciu tutaj

Wniosek o wydanie LON dostępny po naciśnieciu tutaj

• Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych:

Według § 5 ust. 1 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438)

do wniosku należy dołączyć:

- jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej;

kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

ZE WZGLĘDU NA LICZNE BŁĘDY W UISZCZANIU OPŁAT ZA WYKONANIE KARTY PARKINGOWEJ NA KONTO POWIATU DRUK WPŁATY DOSTĘPNY PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE Z PRACOWNIKIEM ZESPOŁU   

KONTAKT
mgr Katarzyna Serafin
15 8684 - 209

Należy również pamiętać, iż składając wniosek zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zwracam uwagę także, na fakt  uzyskania wskazania do uprawnienia, który jest ujęty  w pkt. 9 decyzji cytuję ,,spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym spełnia” .

Jeśli użyty jest zwrot / nie spełnia lub nie dotyczy oznacza to brak jego uzyskania.

W tym miejscu proszę przed dokonaniem wpłaty o kontakt z PZO w celu uniknięcia błędów !!!

Ma to związek z aktualizacja przepisów w lipcu 2014 r.

  1. 797994809 - legitymacje;
  2. 158684209 - karty parkingowe.

• Karta parkingowa dla placówek - wyłącznie po uprzednim kontakcie z pracownikiem PZO!!!!

  • LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie legitymacji bądź jej przedstawiciel ustawowy składa wniosek wypełniając nowy druk oraz załączając:

 

- 1 fotografię o wymiarach 35 mm x 45mm (zarówno dzieci jak i dorośli);

- kserokopię orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji;

- kserokopię dowodu osobistego w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem a także jeśli wniosek jest przesyłany pocztą !!!!!!!!!

 

  • DUPLIKAT LEGITYMACJI - wyłacznie po uprzednik kontakcie z pracownikiem PZO!

 

POZOSTAŁE PROCEDURY 

W związku z wprowadzeniem procedur w sprawach załatwianych przez Starostwo Powiatowe w Opatowie został opracowany system załatwianai spraw również przez Zespół PZO. Zarządzenie Nr 28.2020 Starosty Opatowskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. określa szczegółowo w Załączniku Nr 4 powyższą procedurę.

Patrz poniżej.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28.2020 Starosty Opatowskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (ZWANEGO DALEJ PZO)

 

Przed przesłaniem dokumentów prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem PZO, w którym wnioskodawca chce złożyć wniosek, podanie, pismo, w celu uzgodnienia indywidualnej sytuacji strony, pod numerami telefonów:

1) 158684729 albo 158684727 - orzeczenia o niepełnosprawności;

2) 797994809 - legitymacje;

3) 158684209 - karty parkingowe.

Ze względu na wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów w obiekcie Starostwa Powiatowego w Opatowie wnioski o:

1) wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;

2) wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

3) wydanie orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień;

4) wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;można złożyć w następujących formach:

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005);

b) e-PUAP - adres skrzynki: /itob629a04/SkrytkaESP

lub należy wpisać na stronie eupap.gov.pl w pozycji nazwa adresata podmiot: "Powiat Opatowski".

We wnioskach należy wskazać dane kontaktowe osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka, w szczególności numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.

Druki wszystkich wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie pod linkiem: http://opatow.eobip.pl/bip_opatow/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=421&layout=1&page=0

 

Informuje się, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 568):

1) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy (tj. 1 kwietnia 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy (tj. 1 kwietnia 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany powyżej, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w wypadku osoby fizycznych nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie § 2 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 534), informuje się, że w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz:

1) przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej, ocena może być wydana bez badania. Skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego;

2) członek powiatowego zespołu uzna dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania. Członek powiatowego zespołu może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień bez uczestnictwa osoby zainteresowanej. Pisma, podania, wnioski złożone bez wymaganych dokumentów podlegać będą wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przed upływem tego terminu dokumentację można uzupełniać jedynie poprzez przesłanie jej przez operatora pocztowego. W wypadku gdy:

1) przewodniczący składu orzekającego uzna, że dołączona do wniosku dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania oceny stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej i wymaga przeprowadzenia badania w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz wymaga uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego;

2) członek powiatowego zespołu uzna, że dołączona do wniosku dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania oceny stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej i wymaga przeprowadzenia badania w celu wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz uczestnictwa osoby zainteresowanej; zawiadamia się stronę o zawieszeniu postępowania w trybie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 568).

Wydane orzeczenia, odpowiedzi na pisma będą doręczane stroną jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres zamieszkania wskazany przez stronę lub na adres e-PUAP w przypadku gdy strona wyraziła na to zgodę.

Informuje się, że zgodnie z art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 568) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 BIEG TERMINÓW PROCESOWYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM NIE ROZPOCZYNA SIĘ, A ROZPOCZĘTY ULEGA ZAWIESZENIU NA TEN OKRES.

Bieg terminu:

1) na milczące załatwienie sprawy;

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania;

3) na wyrażenie przez organ stanowiska;  

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na wskazany powyżej okres.

W tym okresie:

- organ może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko,- nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie,

- nie wymierza się organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa,- zaprzestanie czynności przez organ prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

  • dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Swym zakresem obejmuje terytorialnie obszar Powiatu Opatowskiego i Powiatu Staszowskiego.

W ramach struktury znajdują się następujące stanowiska:
  • przewodniczący zespołu: Edyta Busiek - Szczubkowska,
  • sekretarz zespołu: Renata Kowalska,
  • wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi zespołu: Dorota Wiśniewska, Agnieszka Jankowska, Edyta Kondas, Paulina Adamska, Katarzyna Serafin.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie
ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
POKOJE NA PARTERZE, NUMERACJE: 3, 4, 5 i 6
POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, POKOJE NUMERACJE: 15 i 16
Siedziba wyjazdowych posiedzeń Składów Orzekających znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów

WEJŚCIE Z PARKINGU OD POŁUDNIOWEJ STRONY BUDYNKU

telefony:

(15) 868-42-09

868-47-27; 797-994-727

868-47-29; 797-994-729

797-994-809

W związku z uczestnictwem pracowników w posiedzeniach zespołów orzekających, powołanych do ich składu, istnieje obawa, że nie każde połączenie telefoniczne będzie możliwe. Podjęliśmy działania, aby w każdym pokoju obecna była osoba, która udzieli Państwu pomocy.

Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji przepraszamy za ewentualne utrudnienia w kontakcie osobistym i telefonicznym.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Sekretarz PZO
Informację wprowadził:
Renata Kowalska
Data wytworzenia:
2020-01-03
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)