Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Rejestry, ewidencje i archiwa

Ikona statystyk

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

 

w Starostwie Powiatowym w Opatowie

 

 

Wydział Organizacji i Nadzoru

prowadzi rejestry:

 

·        Rejestr skarg i wniosków.

·        Rejestr uchwał Rady i Zarządu.

·        Rejestr wniosków interpelacji i postulatów radnych i ich realizacja.

·        Rejestr wniosków i opinii komisji.

 

 

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

prowadzi ewidencje:

 

·        Ewidencja placówek niepublicznych.

·        Ewidencja stowarzyszeń.

·        Rejestr studentów pobierających stypendium.

·        Rejestr uczniów pobierających stypendium.

·        Rejestr skierowań do SOSW, MOW, MOS.

 

 

Wydział Budownictwa i Architektury

prowadzi rejestry:

 

·        Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę – sprawy indywidualne.

·        Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę – sprawy uspołecznione.

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

prowadzi rejestry:

 

·        Rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy dzieci do 16 roku życia.

·        Rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy osób po 16 roku życia.

·        Rejestr wydanych legitymacji dla osób przed 16 – tym rokiem życia.

·        Rejestr wydanych legitymacji dla osób po 16 roku życia.

·        Rejestr skarg i wniosków.

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

prowadzi:

 

·        Ewidencja gruntów i budynków

·        Mapy ewidencyjne

·        Ewidencja wydawanych wypisów i wyrysów

·        Księga ewidencji robót geodezyjnych Państwowy Zasób Geodezyjno- Kartograficzny

·        Ewidencja wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej

·        Mapa koordynacyjna uzgodnionych, projektowanych sieci uzbrojenia terenu

·        Rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej i leśnej

·        Rejestr gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu

·        Rejestr gruntów rozdysponowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa

·        Rejestr gruntów będących w zasobie Skarbu Państwa

·        Rejestr gruntów stanowiących własność Powiatu Opatowskiego

·        Rejestr opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu

·        Rejestr osób uprawnionych z tytułu repatriacji

 

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

prowadzi:

 

·        Rejestr wydanych praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych

·        Rejestr zatrzymanych praw jazdy

·        Rejestr wydanych praw jazdy międzynarodowych

·        Rejestr wydanych kart parkingowych

·        Rejestr wydanych druków dowodów rejestracyjnych

·        Rejestr wydanych druków pozwoleń czasowych

·        Rejestr wydanych znaków legalizacyjnych

·        Rejestr wydanych kart pojazdu

·        Rejestr wydanych tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych

·        Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

·        Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

·        Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

·        Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

·        Rejestr ewidencji instruktorów

 

 

 

Archiwum zakładowe

 

W Starostwie archiwum zakładowe działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

 

Akta spraw przechowuje się w wydziałach i w archiwum zakładowym. W wydziałach przechowuje się akta spraw załatwianych w ciągu roku kalendarzowego - przed przekazaniem ich do archiwum zakładowego. W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych Starostwo prowadzi archiwum zakładowe. Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje do archiwum zakładowego po upływie 1 roku.

Przekazywanie akt odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, po szczegółowym przeglądzie i uporządkowaniu uprzednio akt.

 

Akta z archiwum zakładowego udostępniane są do celów służbowych wyłącznie pracownikom Starostwa za zgodą Kierownika Wydziału, z którego dana dokumentacja pochodzi. Udostępnianie odbywa się na podstawie wypełnionej karty udostępnienia.

Natomiast wydanie akt z archiwum zakładowego poza obręb jego lokalizacji następuje wyłącznie za zgoda Starosty, wydaną na podstawie pisemnego skierowanego wniosku takich organów jak, np. sądu, prokuratury lub innego podmiotu, na rzecz, którego ma nastąpić wydanie akt.

 

Wzór spisu zdawczo – odbiorczego

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)