Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH POWIATU

Ikona statystyk

Rada Powiatu stanowi akty normatywne

o charakterze:

ü      aktów prawa miejscowego – obowiązujące na obszarze powiatu dotyczącym m.in. spraw, które wymagają uregulowania w statucie powiatu, spraw porządkowych, czy szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu. Niezwłocznie po podjęciu, podlegają przekazaniu do publikacji i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego;

ü      aktów kierownictwa wewnętrznego – podejmowanych na mocy art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym, ustalającym jego kompetencje lub na mocy innych ustaw szczególnych. Do nich zalicza się uchwały z zakresu organizacyjnego, finansowego, zatwierdzającego lub przyjmującego;

ü      stanowiska i apele – podejmowane w celu zajęcia stanowiska Rady w określonej sprawie lub stanowiące niewiążące prawnie wezwanie do zajęcia decyzji przez inny organ;

Tryb podejmowania uchwał przez radę powiatu określają przepisy ustawy o samorządzie powiatowym i statut powiatu. W § 27 Statutu Powiatu Opatowskiego określono inicjatywę uchwałodawczą, czyli wystąpienia z wnioskiem o podjęcie uchwały o określonej treści, które przysługuje:

ü      co najmniej 5 radnym

ü      przewodniczącemu rady

ü      klubowi radnych

ü      komisjom rady

ü      zarządowi powiatu

Zarząd Powiatu podejmuje akty, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o samorządzie powiatowym oraz statucie. Rozpatruje sprawy należące do jego kompetencji i rozstrzyga je w formie uchwał. W przypadkach określonych przepisami szczególnymi podejmuje decyzji lub postanowienia. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Projekt uchwały Rady, Zarządu Powiatu lub inny akt normatywny powiatu winien być opracowany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku - Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Projekt uchwały przygotowuje inicjator jej podjęcia lub komórka wiodąca (wydział, referat, jednostka organizacyjna powiatu) merytorycznie wykonująca zadania z danego zakresu. Przygotowaniu podlega treść projektu uchwały wraz z jego uzasadnieniem.

Do elementów projektu uchwały zaliczamy:

ü      część komparacyjna (nagłówkowa), określająca tytuł możliwie najzwięźlej, jednakże adekwatnie do treści;

ü      podstawa prawna, uprawniająca określony organ do podjęcia stosownego aktu;

ü      postanowienia merytoryczne (również i źródła pokrycia wydatków, jeżeli dotyczy to spraw finansowych);

ü      postanowienia końcowe (wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, organu sprawującego nadzór, termin wejścia w życie, ewentualnie sposób podania do publicznej wiadomości)

(§ 28 Statutu Powiatu Opatowskiego).

Uzasadnienie natomiast powinno stanowić wyjaśnienie zastosowania konkretnych przepisów zacytowanych w podstawie aktu. Ponadto komórka merytoryczna argumentuje potrzebę podjęcia aktu wraz z ujęciem ewentualnych skutków finansowych jego realizacji. Dodatkowo jeżeli projekt powoduje skutki finansowe dla powiatu, uzgadnia się go ze Skarbnikiem Powiatu, który aprobuje go parafką. Projekt aktu normatywnego przed przekazaniem organom powiatu do rozpatrzenia wymaga uprzednio uzgodnienia pod względem prawnym z Zespołem Radców Prawnych.

Realizując obowiązek spoczywający na powiecie, wynikający z zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej akty normatywne, ich załączniki i uzasadnienia przedkładane winny być w formie elektronicznej do Wydziału Organizacji i Nadzoru. Treść aktu winna być zapisana w programie Microsoft Word:

ü      styl standardowy,

ü      czcionka Times New Roman,

ü      wielkość 12,

ü      odstęp pojedynczy.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-12-03
Data ostatniej zmiany:
2010-08-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)