Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 538 obręb Baćkowice, gmina Baćkowice

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2019-09-27
Data publikacji:
2019-12-13
Data ostatniej zmiany:
2019-12-13

ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 124/2 w Tadeuszowie, gm. Tarłów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2019-11-21
Data publikacji:
2019-12-02
Data ostatniej zmiany:
2019-12-02

ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 1670 w Iwaniskach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2019-11-21
Data publikacji:
2019-12-02
Data ostatniej zmiany:
2019-12-02

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zbieranie statystyk

w zakresie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowanego w Opatowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 w roku 2020
Zarząd Powiatu w Opatowie informuje, że uchwałą Nr 54.169.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. dokonał wyboru oferty organizacji pozarządowej, działającej pod nazwą:

Lokalna Grupa Powiatu Opatowskiego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302063

w celu realizacji, przez nią zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowanego w Opatowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 w roku 2020”.

Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 60.060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).
Uzasadnienie

Do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 9:00 ustalonego terminu składania ofert na realizację ww. zadania publicznego, wypłynęły 2 oferty:

1. Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie.

2. Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego z siedzibą w Opatowie.

Komisja Konkursowa wybrała jako najkorzystniejszą ofertę organizacji pozarządowej, działającej pod nazwą: Lokalna Grupa Powiatu Opatowskiego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302063, która spełniała wymogi formalne i w ocenie merytorycznej uzyskała 38,8 punktu na 51 możliwych.

Odrzucono ofertę Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ze względu na:

- załączony wykaz osób udzielających w imieniu podmiotu nieodpłatnej pomocy prawnej zawiera informację o harmonogramie pracy w godz. 8:00-12:00, a nie jak przyjęto to w harmonogramie ogłoszenia w godz. 7:30-11:30, co jest niezgodne z punktem I.2 ogłoszenia,

- wykaz osób załączonych do oferty nie zawiera wykazu wszystkich osób udzielających w imieniu podmiotu nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbie zapewniającej udzielanie porad zgodnie z harmonogramem, zawartym w ogłoszeniu i wskazanie ich zastępców, co jest niezgodne z punktem VI.4.4 ogłoszenia1,

- w szczególności w załączonym wykazie brak informacji o mediatorze skierowanym do realizacji zadania w imieniu podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz brak deklaracji mediatora o gotowości do wykonywania zadań w podanych przez oferenta terminach, a także według ogłoszenia wykaz powinien zawierać osoby, które będą pełnić zastępstwo w przypadku nieobecności którejś z osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, co jest niezgodne z punktem VI.4.4 ogłoszenia1 (załączony wykaz nie zawiera wskazania takich osób).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2019-11-28
Data publikacji:
2019-11-28
Data ostatniej zmiany:
2019-11-28

Rozkłady jazdy przewozów o charakterze użyteczności publicznej

Zbieranie statystyk

realizowane przez Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie

Informujemy, iż decyzją Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy. Podjęte działania powiatu wynikają z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123) i możliwości skorzystania przez Powiat Opatowski z dopłat do publicznego transportu zbiorowego, tak aby zniknęły tzw. „biały plamy” na terenie powiatu, zdecydowano się na utworzenie zakładu budżetowego, który zgodnie z art. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730) może wykonywać w imieniu powiatu przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, organ stanowiący decyduje o powierzeniu zadania wykonywania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jak wynika to z informacji zamieszczonej przez Ministerstwo Infrastruktury możliwym jest aby przewozy były realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe, żeby organizator otrzymał środki z Funduszu.  

W dniu dzisiejszym zostały zamieszczone rozkłady jazdy - dostępne są Jednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu / Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie  /  Rozkłady jazdy

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Karolina Hamera
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2019-08-29
Data publikacji:
2019-08-29
Data ostatniej zmiany:
2019-08-29

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działóalnośc pożytku publicznego na 2020 r."

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Czerwonka
Informację wprowadził:
Anna Szeląg - Wójcik
Data wytworzenia:
2019-08-29
Data publikacji:
2019-08-29
Data ostatniej zmiany:
2019-08-29

Zawiadomienie o ustaleniu granic Nowe dz. 2091, 2094, 2086 z dz. 2085, 2095

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Paweł Sałapa
Informację wprowadził:
Paweł Sidor
Data wytworzenia:
2019-07-17
Data publikacji:
2019-08-02
Data ostatniej zmiany:
2019-08-02

X SESJA RADY POWIATU W OPATOWIE - 24 czerwca 2019 r. godz. 13:00

Zbieranie statystyk

Informuję się, że X SESJA RADY POWIATU W OPATOWIE podczas, której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Opatowskiego za 2018 rok odbędzie się w dniu - 24 czerwca 2019 r. godz. 13:00, dlatego też mieszkańcy chcący w niej zabrać głos powinni złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie poparte podpisami co najmniej 150 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu ( tj. 21 czerwca 2019 r.).

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2019-06-24
Data publikacji:
2019-06-04
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04

Dni otwarte w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych, które odbywać się będą cyklicznie, w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00 przy ul. J. Piłsudskiego nr 22 w Krakowie. Podczas dni otwartych pracownicy Wód Polskich będą udzielać wszelkich informacji oraz porad związanych z gospodarką wodną. Odpowiedzą na Państwa pytania, pomogą wypełnić wniosek, sprawdzą niezbędną dokumentację.

Najbliższe Dni Otwarte odbędą się 30 maja.