Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Podstawowe informacje

Zbieranie statystyk

Działając w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), Powiat Opatowski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy, zarządzeniem Nr 37.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 15 października 2015 r., zmienionym zarządzeniem Nr 4.2017  z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalono dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i jednym gminnym lokalu, na podstawie zawartej umowy użyczenia Nr G.II.6845.7.2018.P zawartej w dniu 18 października 2018 r. w Ożarowie pomiędzy Gminą Ożarów, a Powiatem Opatowskim. Przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w punktach. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie udzielać będzie adwokat i radca prawny.

 

Punkt NPP Nr 1 w Opatowie - tel. 15 8684712

Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, w pokoju nr 12a (parter), w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-11:30

UWAGA - od 01 lutego 2019 r. punkt będzie przeniesiony do pokoju nr 101 (I piętro).

Punkt NPP Nr 2 w Ożarowie - tel. 15 8684731

Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie, przy ul. Stodolnej 1, w pokoju nr 18 (I piętro), w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci:

- w poniedziałki w godzinach 11:30-15:30,

- od wtorki do piątku w godzinach 7:30-11:30.

 

Już od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ustawa zakłada, a dokładnie nowelizacja, ktora wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., że darmową pomoc prawną otrzyma KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

 

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo – administracyjnym.

 

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

UWAGA

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej będzie można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (kliknij, aby otworzyć) poświęconej darmowej pomocy prawnej. Celem portalu jest również określenie, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Dodatkowo dla podmiotów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawej zostanie zamieszczona informacja dotycząca procesu i wymogów, na podstawie których zostaną podpisane określone w ustawie porozumienia.

 

W projektowanym systemie starosta jest organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, zapewniając zaplecze organizacyjno-techniczne. Z kolei samorządy zawodowe (ORA I OIRP) będą zobowiązane do wyłonienia radców prawnych i adwokatów zapewniających obywatelom nieodpłatną pomoc prawną. Przewiduje się, że na każdy powiat przypadnie liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiadająca mnożnikowi określonemu w art. 20 ust. 4 ustawy, z zastrzeżeniem, że powiat będzie powierzał prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 11 ust. 1 ustawy) i spełniającym kryteria określone w art. 11 ust. 6 ustawy, tj.:

- posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

- przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2;

- daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.


Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – jest monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej – obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej, a także na starostów obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 7 i 12 ustawy). Dlatego też dane statystyczne dostępne są w zakładce statystyki.

 

W ramach podpisanej umowy z Fundacją TOGUTUS PRO BONO w 2017 r. opracowywane były Biuletyny, których treść można pobrać poniżej:

Biuletyn nr 1(1)/2017, zawierający tematy:

- rozliczenie z fiskusem bez tajemnic,

- GIODO radzi, jak chronić swoja dane osobowe,

- przymusowa licytacja lokalu mieszkalnego przez wspólnotę mieszkaniową,

- informacja o bieżącej działalności Fundacji TOGATUS PRO BONO.

Biuletyn nr 2(2)/2017, zawierający tematy:

- prawne aspekty podziału majątku,

- likwidacja stanowiska pracy a możliwość kwestionowania wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika,

 - terminy wniesienia odwołania do sądu pracy,

 - wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika.

Biuletyn nr 3(3)/2017, zawierający tematy:

- pozbawienie i przywrocenie władzy rodzicielskiej,

- kto dziedziczy na podstawie ustawy?,

- dyspozycja wkładem na wypadek śmierci,

- rozwód a zmiana nazwiska,

- kiedy zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc?

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2016-02-09
Data publikacji:
2016-02-09
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-27 15:21:44, zmian dokonał(a): Paweł Łodej

WCAG 2.0 (Level AA)