Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Poradnik Prawny - Zachowek

Zbieranie statystyk
ZACHOWEK w pytaniach i odpowiedziach. Ile się komu należy i jak go uzyskać, zawiera wyjasnienai w zakresie:

- kto jest uprawniony

- jaka jest wysokość

- kiedy przyszługuje

- jak obliczyć wysokość

- od kogo można się domagać

- jak uzyskać

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-20
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20

Poradnik prawny - Upadłość konsumencka

Zbieranie statystyk
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA w pytaniach i odpowiedziach, zawiera wyjaśnienia:

- czym jest upadłość konsumencka

- kto moze oglosić upadłość konsumencką

- jak sporzadzić wniosek o ogloszenie upadłości konsumenckiej

- do ktorego sadu składa się wniosek

- jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-20
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20

WAŻNE ZMIANY NA CZAS PANDEMII

Zbieranie statystyk
Procedura udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Opatowie w okresie od 03.11 - 04.12.2020

Dane do kontaktu:

1) nr telefonu: (15) 8684712 lub 797994708;

2) adres e-mail: asystent@opatow.pl;

3) e-PUAP: adres skrzynki: /itob629a04/SkrytkaESP lub należy wpisać na stronie epuap.gov.pl w pozycji nazwa adresata podmiot: „Powiat Opatowski”;

4) bezpośrednia rejestracja z możliwością wskazania konkretnego terminu za pomocą strony Ministerstwa Sprawiedliwości  https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie/opatowski.

KARTA POMOCY część B

Zbieranie statystyk
Anonimowa ocena udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby, ktorym udzielana jest pomoc poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, informuje się o mozliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej npp pod nr tel. 15 8684712 lub 797994708 lub asystent@opatow.pl lub na adres Starostwo Powiatowe w Opatowie Wydział Organizacji i Nadzoru ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów. Druk karty do pobrania.

Anonimowa opinia dołączana do części B karty pomocy, zgodnie z §8 ust. 5 rozporządzenia Misnitra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (dz. U. poz. 2492).

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-10-30
Data publikacji:
2020-10-30
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07

E - Poradnik Powiatu Opatowskiego

Zbieranie statystyk

Mediacja i inne sposoby polubownego roziwązywania sporów

Poradnik został przygotowany w ramach zadania poublicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu w Opatowie Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego.

W załączonej publikacji znajdą Państwo szereg metod stosownych w mediacji, wyjaśnienia jej znaczenia i podziały zostały omówione.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Jolanta Magierowska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-07-14
Data publikacji:
2020-07-14
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14

Informacja o mediacjach

Zbieranie statystyk
W punkcie Nr 1 NPP w Opatowie prowadzonym przez LDG odbywają się mediacje w każdy roboczy poniedziałek w godz. 7:30 - 9:30 (zgodnie z zapotrzebowaniem).

 

Nieodpłatne pomoc prawna w okresie epidemii

Zbieranie statystyk
PROCEDURA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUNKTACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej i mediacji jest szczególnie potrzebne i będzie się odbywać w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz w delegaturze w Ożarowie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefon, e-mail) w okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. (przewidywany termin zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Opatowskiego), nie później niż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dane do kontaktu:

1) nr telefonu: (15) 8684712;

2) adres e-mail: asystent@opatow.pl;

3) e-PUAP: adres skrzynki: /itob629a04/SkrytkaESP lub należy wpisać na stronie eupap.gov.pl w pozycji nazwa adresata podmiot: „Powiat Opatowski”.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail, e-PUAP, skrzynki podawczej przed Starostwem wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za  pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że  nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej), którego wzór dostępny jest na stronie internetowej pod linkiem: http://opatow.eobip.pl/bip_opatow/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=362&layout=1&page=0.

Po przesłaniu wniosku należy oczekiwać na kontakt ze strony osoby udzielającej pomocy.

UWAGA!!! W sytuacji wyjątkowej (brak dostępu do internetu) osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod nr (15) 8684712.

Z rozmowy tej zostanie niezwłocznie sporządzona  przez osobę odbierającą oświadczenie notatka służbowa. W notatce należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-05-28
Data publikacji:
2020-05-28
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28

Zestawienie zmian w ustawie maj 2020 r.

Zbieranie statystyk
Nowelizacja przepisów od dnia 16 maja 2020 r.

Poszerzono zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, która obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzace jednoosobową działalność gospdoarczą  - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. W znowelizowanych przepisach wprowadzono obowiązek dokumentowania udzielenia porady w systemie teleinformatycznym. Uregulowano kwestie przetwarzania danych osobowych oraz usprawniono proces sprawozdawczości poprzez oparcie go o dane i procesy zawarte w systemie. System umożliwia wykonywanie zadań nałożonych ustawą w sposób nie wymagający kontaktu osobistego i w tym celu rozwijane są kolejne jego funkcjonalności.

Jedną z nich jest moduł zapisów na porady zdalne przez beneficjentów pomocy przez stronę https://np.ms.gov.pl. Możliwość rejestracji przez obywateli na porady za pomocą strony internetowej to istotne narzędzie przy wykonywaniu przez dany powiat zadań nałożonych ustawą, ale przede wszystkim ułatwienie dedykowane beneficjentom systemu nieodpłatnej pomocy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-05-21
Data publikacji:
2020-05-21
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21

Lista punktów nieodpłatnego poradnictwa - Powiat Opatowski - 2020

Zbieranie statystyk
Lista punktów nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego w 2020 r., składa się z dwóch części:
- I część opracowana wg art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zawiera poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne
- II część opracowana we art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zawiera nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-04-23
Data publikacji:
2020-04-23
Data ostatniej zmiany:
2020-10-09

Informacje ogólne

Zbieranie statystyk
W Powiecie Opatowskim, tak w każdym powiecie funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, uruchomionych mamy 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie:

Zakres nieodpłatnej pomocy po nowelizacji ustawy

Zbieranie statystyk
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl) w bardzo przystępny sposób ujęto zakres obejmuje nieodpłatna pomoc po nowelizacji stawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, którą poniżej zacytujemy:

PROCEDURA

Zbieranie statystyk
UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUNKTACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO w sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-04-02
Data publikacji:
2020-04-02
Data ostatniej zmiany:
2020-04-02

Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych PRZESTĘPSTWEM

Zbieranie statystyk
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data ostatniej zmiany:
2020-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-24 15:50:31, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)