Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Informacja sektora publicznego

Ikona statystyk

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Zgodnie z art. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej – w przypadku informacji udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Opatowie są one następujące:

 • informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Starostwa Powiatowego w Opatowie;
 • należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;
 • pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
 • jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Starostwo Powiatowe w Opatowie odpowiada za przekazywane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 22 ust. 2).

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywania oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wyliczenie opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 • koszty przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku, o ile wnioskowana informacja jest już dostępna w innym formacie
 • koszty kopiowania informacji, o ile informacja nie może zostać skopiowana przy pomocy środków technicznych posiadanych przez urząd
 • koszty materiałów zużytych do kopiowania informacji, jeśli kopiowanie nastąpiło w urzędzie, przy pomocy środków technicznych dostępnych dla urzędu
 • koszty przesłania informacji, o ile jej przesłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz do decyzji o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie

 • podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego, zawarte na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Opatowie, powinien wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została pobrana
 • podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich
 • urząd nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego
 • urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.)
 • urząd nie odpowiada za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko oraz adres
 • wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana
 • wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego)
 • wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych
 • wskazanie sposobu przekazania informacji

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-16
Data ostatniej zmiany:
2016-08-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)