Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Dane dot. starosty

Ikona statystyk

Starosta Opatowski

mgr Tomasz Rafał STANIEK

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli w okresie od dnia 28 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. wprowadza się następujące środki zapobiegawcze i obostrzenia na terenie Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz delegaturze zamiejscowej w Ożarowie (zwanych dalej Starostwem):

odwołuje się dyżury Starosty Opatowskiego, Wicestarosty, Kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk przyjęć bezpośrednich interesantów na rzecz rozmów telefonicznych pod numerami wskazanymi na stronie internetowej Starostwa.

 

 

Przyjmuje interesantów
w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 13:00; 


Starostwo Powiatowe w Opatowie
Sekretariat, pokój 306, III piętro,
Tel.: (015) 868 29 71; fax: (015) 868 47 21

 

 

 

Kompetencje i zadania starosty:
1.    Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
1b. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.    W sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
3.    Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
4.    Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.


Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu należy w szczególności:
    1)    przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
    2)    określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
    3)    przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
    4)    zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
    1)    powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
    2)    zatwierdza programy ich działania,
    3)    uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
    4)    w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
    5)    zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Joanna Podsiadło
Informację wprowadził:
Joanna Podsiadło
Data wytworzenia:
2003-08-08
Data publikacji:
2003-08-08
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)