Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Dane dot. starosty

Zbieranie statystyk

Starosta Opatowski

mgr Tomasz Rafał STANIEK

 

Przyjmuje interesantów
w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 13:00; 

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Sekretariat, pokój 306, III piętro,
Tel.: (015) 868 29 71; fax: (015) 868 47 21

 

Kompetencje i zadania starosty:
1.    Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
1b. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.    W sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
3.    Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
4.    Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.


Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu należy w szczególności:
    1)    przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
    2)    określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
    3)    przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
    4)    zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
    1)    powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
    2)    zatwierdza programy ich działania,
    3)    uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
    4)    w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
    5)    zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2003-08-08
Data publikacji:
2003-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-23 14:14:44, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)