Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Legitymacje

Zbieranie statystyk
Szczegółowe informacje dotyczące legitymacji dokumentującej niepełnosprawność bądź stopień niepełnosprawności

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Jest to ostatni etap zmian w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność bądź stopień niepełnosprawności, który został zapoczątkowany z dniem 1 sierpnia 2017 r. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W konsekwencji powyższych rozwiązań od dnia 1 września 2017 r. osoba zainteresowana może złożyć wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność bądź stopień niepełnosprawności zgodnie z nowym wzorem.

Składanie wniosku:

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie legitymacji bądź jej przedstawiciel ustawowy składa wniosek wypełniając nowy druk oraz załączając:

  1. Czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI;
  2. Załączając 1 fotografię o wymiarach 35 mm x 45mm (zarówno dzieci jak i dorośli);*
  3. Załączając kserokopię orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji;**
  4. Kserokopię dowodu osobistego w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem a także jeśli wniosek jest przesyłany pocztą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Odbiór legitymacji:

W przypadku wypełnienia pkt 39 ppkt 7) nowego wzoru wniosku o wydanie legitymacji /duplikatu legitymacji tzn. oświadczenia o upoważnieniu do odbioru legitymacji – osoba odbierająca w imieniu wnioskodawcy legitymację zobowiązana jest okazać się dokumentem ze zdjęciem i nr PESEL.

WAŻNE:

Jeżeli Państwo wyrażają zgodę na otrzymanie informacji o terminie odbioru legitymacji/duplikatu legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej prosimy o wypełnienie pkt 12 oraz 13 wniosku.

*   Fotografia o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy przedstawiająca tą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą  ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie za zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

**  PZO wydaje legitymację wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.


Wzór wniosku dostępny po naciśnięciu tutaj


QR kody

Zgodnie z nowymi wzorami blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r. poz.1541) na rewersie legitymacji umieszczony będzie QR kod, który obligatoryjnie zawierać będzie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej.

W przypadku braku wniosku osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o wpisanie na legitymacji symbolu przyczyny i stopnia niepełnosprawności - QR kod nie będzie wyświetlał tych danych. *

* Wniosek oznacza oświadczenie w pkt 28 ppkt 4) oraz 5) wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność bądź stopień niepełnosprawności. Tym samym może to warunkować przyznanie określnych odrębnymi przepisami ulg i uprawnień m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

Duplikat nowej legitymacji

Zgodnie z art. 6cc ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z wydanie duplikatu legitymacji, o której mowa w art. 6ca cytowanej ustawy pobierana będzie opłata w kwocie 15 zł. Wobec powyższego należy złożyć ponownie wniosek na druku: druk wniosku o wydanie duplikatu, który jest tożsamy z wnioskiem o wydanie legitymacji, zaznaczając w nagłówku duplikat legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikat legitymującej stopień niepełnosprawności. Zwracamy również uwagę, iż należy złożyć w załączeniu ponownie 1 fotografię, kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz w przypadku opiekuna prawnego niebędącego rodzicem kserokopię dowodu osobistego.

Druk opłaty za wydanie duplikatu otrzymają Państwo w siedzibie Zespołu.

Nowa podstawa prawna dotyczaca trybu składania i wydawania LON zgodnie z nowym wzorem:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

Ważna informacja w związku ze zmianami

Na podstawie Art.  6ca.  [Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność]

1.  Legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2.  Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

3.  Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność; - dzieci do 16 r.ż.

2) 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia - dorośli.

4.  W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.


Osoba upoważniona przez Przewodniczącego PZO do załatwiania spraw w związku z wydawaniem legitymacji:

Imię i nazwisko:    Renata Kowalska

stanowisko:           sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Nipełnosprawności w Opatowie

adres:                     ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, pokój 8

kontakt:                 tel. 797 994 727, 797 994 809

                             e-mail: renata.kowalska@opatow.pl

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Renata Kowalska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2017-09-22
Data publikacji:
2017-09-22
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-10 15:27:31, zmian dokonał(a): Sylwia Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)