Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Karta parkingowa

Zbieranie statystyk
KARTY PARKINGOWE

Organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Od 1 lipca 2014 r. o kartę parkingową może ubiegać się:

1) osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, czy osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności kartę parkingową uzyskać mogą osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, czy dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

O uprawnieniu do karty parkingowej mówi 9 punkt wskazań orzeczenia.

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej.

Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia, natomiast w przypadku orzeczeń bezterminowych na okres 5 lat.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Wnioskodawca składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osób, które nie ukończyły 18. roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osób ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

UWAGA! Wniosek podpisywany jest w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21zł) - PAMIĘTAJ! zanim dokonasz opłaty przyjdź do nas, pracownik sprawdzi czy posiadasz uprawnienia do uzyskania karty, ujęte w przepisach szczególnych;

3) prawomocne orzeczenie uprawniające do wydania karty parkingowej.

 

Odbiór karty parkingowej

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

1) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców;

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

 

Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21zł);

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

UWAGA! Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej.

 

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Wniosek o wydanie karty parkingowej word
Rozporządzenie MPiPS w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych pdf
Rozp. MPiPS w spr. rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej pdf

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Serafin
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2016-11-08
Data publikacji:
2016-11-08
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-05 14:24:15, zmian dokonał(a): Anna Kiszka

WCAG 2.0 (Level AA)