Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Formularze / druki do pobrania

Ikona statystyk
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenia do Polski złok / urny z prochami wraz z klauzulą i oświadczeniem

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-07-06
Data publikacji:
2020-07-06
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26

Podstawowe informacje

Ikona statystyk
Kogo dotyczy

Uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy są osoby wymienione w art. 10 ustawy z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473, z późn. zm.).
Prawo pochowania zwłok ludzkich ma:
- najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: małżonek, krewni zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki,  krewni wstępni – rodzice, dziadkowie itp. … , krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa – brat,  siostra, bratanek itp. …, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia – teść, teściowa,
- właściwe organy wojskowe w stosunku do osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej,
- organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne w stosunku do zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
- osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochowania zwłok.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie  pozwolenia na sprowadzenie zwłok/ szczątków ludzkich z zagranicy.
Załączniki do wniosku:
a) akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub w tłumaczeniu potwierdzonym przez Konsula RP,
b) w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się
dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9. ust. 3 a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
c) pełnomocnictwo do występowania w imieniu osoby uprawnionej, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zakład pogrzebowy lub inna osoba nieuprawniona,
d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Formularze / wnioski do pobrania

Druk załączony na stronie BIP (www.opatow.eobip.pl w bieżącej zakładce).

 

Opłaty

Podanie (wniosek), załączniki oraz decyzja pozwalająca na sprowadzenie zwłok/szczątków nie podlegają opłacie skarbowej  zgodnie z częścią III, pkt 44 punkt 2, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Za pełnomocnictwo opłata skarbowa w wysokości 17 zł, części IV załącznika do w/w ustawy o opłacie skarbowej.
Wpłatę opłaty skarbowej można dokonać: przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie Nr konta: 27 1240 1372 1111 0010 7254 7033 (z dopiskiem: opłata za udzielone pełnomocnictwo).

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Tryb odwołaczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach   za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi i dodatkowe informacje

Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Środek transportu drogowego powinien spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w §4 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2020-07-06
Data publikacji:
2020-07-06
Data ostatniej zmiany:
2020-07-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-26 15:25:34, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)