Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Kompetencje

Zbieranie statystyk

zarządu powiatu

 

Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

W razie potrzeby starosta może zwołać zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.

Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek, co najmniej trzech członków zarządu, w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

 

Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im starosta, a w razie jego nieobecności wicestarosta. W posiedzeniach zarządu uczestniczą:

 • członkowie zarządu                          - z głosem stanowiącym,
 • przewodniczący rady powiatu          - z głosem doradczym
 • sekretarz                                           - z głosem doradczym
 • skarbnik                                             - z głosem doradczym

Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać:

 • pracowników starostwa powiatowego,
 • kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
 • kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • właściwych ze względu na przedmiot obrad.

Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.

 

Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.

Uchwały zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu. Natomiast uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta, w decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu w głosowaniu jawnym.

 

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonywania uchwał rady powiatu, chyba, że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

 

Zadania pozostałych członków zarządu:

 • uczestniczenie w posiedzeniach zarządu,
 • realizacja zadań wynikających z uchwał rady i zarządu wg ustalonych zasad przez zarząd przydziału obowiązków,
 • bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu powiatu,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu powiatu, wg zasad określonych przez zarząd,
 • przekazywanie radzie spraw wnoszonych przez zarząd,
 • udział w posiedzeniach rady,
 • współpraca z komisjami stałymi rady i klubami radnych.
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2003-08-01
Data publikacji:
2003-08-01
Data ostatniej zmiany:
2015-06-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:13:04, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)