Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Uprawnienia obywateli

Ikona statystyk

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Prawo uzyskania informacji

Obywatel ma prawo żądać od organu administracji publicznej (urzędnika) należytych i wyczerpujących informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą wpłynąć na ustalenie praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Jeżeli zapytany urzędnik nie zna danej problematyki, powinien ustalić i wskazać kompetentną osobę do załatwienia sprawy i udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

Działania urzędu (urzędnika) powinny być tak ukierunkowane, aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa (art. 9 KPA).

 

Terminy załatwiania spraw przez urząd

Organ administracji publicznej, jakim jest Starostwo obowiązany jest do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki.

Sprawy, które nie wymagają zbierania informacji, dowodów lub wyjaśnień powinny być załatwione niezwłocznie w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca, zaś sprawy skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Odwołanie od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia powinno być rozstrzygnięte w ciągu jednego miesiąca. Przedłużenie terminu może nastąpić w szczególności, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego.

Urząd powinien w każdym przypadku nie terminowego załatwienia sprawy powiadomić stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy (art. 35 i 36 KPA).

 

Opłata skarbowa

Obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat odpłatności związanej ze złożeniem wniosku w danej sprawie oraz jej wysokości.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie tutejszego Starostwa, w kasach banków, poczty. Opłatę skarbową można uiścić także w postaci znaków skarbowych nabytych w kasie Urzędu lub poza siedzibą Urzędu.

 

Odwołania

Obywatel ma prawo odwołać się od decyzji wydanej przez urząd pierwszej instancji. Urząd umieszcza informację o możliwości odwołania się od decyzji. W pouczeniu urząd określa instancję, do której należy się odwołać oraz termin wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, ze obywatel nie jest zadowolony z jej załatwienia.

 

Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego

Decyzje wydana niezgodnie z prawem można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Skargę można wnosić po wyczerpaniu możliwości odwoławczych od decyzji. Na złożenie skargi zainteresowana osoba ma 30 dni od uzyskania wiadomości o decyzji.

 

Skargi i wnioski

Każdy obywatel ma prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych (ministrów, wojewody) oraz do organów samorządowych (starosty, burmistrza, wójta).

Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 63 Konstytucji RP).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszanie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 KPA).

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Starosta - we wtorki w godzinach od 11:00 do 14:00,

Wicestarosta - we wtorki od 9:00 do 15:00,

Kierownicy i pracownicy - codziennie w godzinach pracy i po godzinach pracy urzędu w każdy poniedziałek od 15:30 do 16:00 (pokój nr 301).

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli w okresie od dnia 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące środki zapobiegawcze i obostrzenia na terenie Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz delegaturze zamiejscowej w Ożarowie (zwanych dalej Starostwem):

odwołuje się dyżury Starosty Opatowskiego, Wicestarosty, Kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk przyjęć bezpośrednich interesantów na rzecz rozmów telefonicznych pod numerami wskazanymi na stronie internetowej Starostwa.

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

- za pośrednictwem ePUAP

- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

- pismem złożonym osobiście w kancelarii w skrzynce podawczej znajdującej sie w głównym wejściu Starostwa Powiatowego w Opatowie, I piętro, pokój 104 (adres jw.): codziennie w godzinach 7:30 – 15:30

- ustnie do protokołu

- drogą elektroniczną na adres e-mail: powiat@opatow.pl

WAŻNE:

Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Ponadto w myśl art. 239 §1 KPA w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ może podtrzymać swojej poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Opatowie odbywa się zgodnie z przepisami:

- Działu VIII KPA,

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne starostwa lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez powiat albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności, dotyczące starostwa lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez powiat, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

ANALIZY przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przedstawione zostały poniżej:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Szpernal
Informację wprowadził:
Joanna Podsiadło
Data wytworzenia:
2003-08-05
Data publikacji:
2003-08-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)